Lokale mieszkalne

Warunki wynajmu lokalu w TTBS w 2020 roku

Dokumenty wymagane do ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobów TTBS Sp. z o.o.

  1. Wniosek o wynajem mieszkania
  2. Formularz aktualizacji danych (potwierdzenie zameldowania)
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
  4. Deklaracja o przystąpieniu do partycypacji

Warunki jakie należy spełniać aby ubiegać się o mieszkanie z zasobów TTBS:

  1. Regulamin określający kryteria i tryb wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby TTBS Sp. z o.o.
  2. Kryterium dochodowe do ubiegania się o mieszkanie z zasobu TTBS w 2020 roku.

Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654
USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego art. 30
"4a. Do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.5))."

Pliki do pobrania