Sprzedaż

Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Jaśminowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 stycznia 2020 19:31

 

OGŁOSZENIE i REGULAMIN (do pobrania)

Zarząd Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. A. Mickiewicza 4 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Tarnobrzega jako działki ewidencyjne nr 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  obręb 12,  położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, gmina Tarnobrzeg, powiat  Tarnobrzeg, województwo podkarpackie, o łącznej powierzchni działek ; 15 372 m2  stanowiących własność Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Tarnobrzegu.  Przetarg dotyczy wyłącznie całości kompleksu w/w nieruchomości, bez możliwości kupna pojedynczych działek.

 
Protokół z przetargu PDF Drukuj Email
piątek, 06 grudnia 2019 14:57

 

P   R   O   T   O   K   Ó   Ł

z pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 2 grudnia 2019 r., o godz. 10:30 w siedzibie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4, w Tarnobrzegu, pokój zarządu- pierwsze piętro na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność TTBS Sp. z o.o. objętych księgą wieczystą TB1T/00055456/2 położonych w Tarnobrzegu obręb 12.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

cena

797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11

15 372 m2

1 045 000,00 PLN

 

 

 

 

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 16/2019 Prezesa Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 13.11.2019 r. w składzie:

1.      Łukasz Mędrykowski – Przewodniczący Komisji

2.      Stanisław Czuchara  – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.      Zdzisław Jajko – Sekretarz Komisji

 

stwierdziła, że nikt nie wpłacił wymaganego wadium  w wysokości 52 250,00 zł.

Z powodu braku uczestników pierwszy pisemny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

 
Zapytania w sprawie przetargu na sprzedaż działki przy ul. Jaśminowej PDF Drukuj Email
czwartek, 28 listopada 2019 15:05

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Tarnobrzega jako działki ewidencyjne nr 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,   położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej.

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje treść pytań z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy jest możliwe przesłanie decyzji o warunkach zabudowy?

 

Odpowiedź:

Tak. Skan Decyzji o Warunkach Zabudowy został opublikowany wraz z odpowiedzią.

Decyzja o warunkach zabudowy (link do pobrania).

Poprawiony: czwartek, 28 listopada 2019 15:21
 
Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Jaśminowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 listopada 2019 08:33

 

OGŁOSZENIE i REGULAMIN (do pobrania)

Zarząd Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. A. Mickiewicza 4 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Tarnobrzega jako działki ewidencyjne nr 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  obręb 12,  położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, gmina Tarnobrzeg, powiat  Tarnobrzeg, województwo podkarpackie, o łącznej powierzchni działek ; 15 372 m2  stanowiących własność Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Tarnobrzegu.  Przetarg dotyczy wyłącznie całości kompleksu w/w nieruchomości, bez możliwości kupna pojedynczych działek.

 

Dla działek ewidencyjnych nr 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  obręb 12 położonych w Tarnobrzegu, urządzona jest księga wieczysta nr TB1T/00055456/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nie są obciążone prawami osób trzecich.

Dla obszaru na którym położone są nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m, Tarnobrzega działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowo- usługowej oznaczonej symbolem 11M/U.

TTBS Sp. z o.o. posiada decyzję nr 75/2017 wydaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega o warunkach zabudowy dla w/w nieruchomości gruntowej z ustalonymi następującymi warunkami dotyczącymi zabudowy, przeznaczenia i sposobie zagospodarowania terenu;

- rodzaj inwestycji; budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą

techniczną,

- rodzaj zabudowy; tereny zabudowy mieszkalnej,

- sposób zagospodarowania terenu; nowa zabudowa.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową, żwirową drogą gminną – ul. Jaśminowa  z dojazdem od Al. Warszawskiej. Działki są niezabudowane, porośnięte trawą z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej.

Cena wywoławcza i wadium za w/w nieruchomość wynoszą:

a) cena wywoławcza  1 045 000,00 PLN (plus podatek VAT).

b) wadium dla przetargu 52 250,00 PLN

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.       złożenie do dnia 2.12.2019 roku do godz. 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem, „Oferta na przetarg dotycząca nieruchomości gruntowej niezabudowanej miasta Tarnobrzega, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  o łącznej powierzchni 15 372 m2 ” w siedzibie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy Moniuszki 4, sekretariat  (1 piętro), w godzinach 8.00- 15.00. Oferty nadsyłane pocztą lub przez kuriera, powinny być umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres Spółki: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg, na wewnętrznej kopercie napis „Oferta na przetarg dotycząca nieruchomości gruntowej niezabudowanej miasta Tarnobrzega, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  o łącznej powierzchni 15 372 m2”, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

  1. Wpłacenie wadium dla przetargu. na konto Spółki nr:  66 9434 0002 2001 1006 4256 0001. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

3.       Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

- Wadium przepada jeśli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w terminie wyznaczonym przez  TTBS Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Nabywcą w/w nieruchomości może być wyłącznie „Inwestor” w świetle Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tj. podmiot lub osoba zamierzająca realizować lub realizująca inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą. Inwestycja mieszkaniowa to przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną:

- budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac,

- inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

 

Nabywca zgodnie z art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego winien w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zrealizować i  oddać do użytkowania:

a)       co najmniej 50% budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji lub

b)      infrastruktury towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

Informacje dodatkowe

1. Inwestor powinien uzyskać uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. art. 1b pkt 2, o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

2. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych warunków i zasad uczestnictwa w przetargu oraz jego przebiegu określa Regulamin pisemnego nieograniczonego przetargu dotyczącego w/w nieruchomości, który stanowi integralną częścią ogłoszenia.

3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 2.12.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4. w Tarnobrzegu pokój zarządu- pierwsze piętro.

4. Ogłoszenie i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Spółki; www. ttbs.tarnobrzeg.pl. oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega http://www.tarnobrzeg.eobip.pl.

TTBS Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Poprawiony: poniedziałek, 18 listopada 2019 08:47
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych PDF Drukuj Email
środa, 02 października 2019 12:03

Załącznik nr  17a do Polityki ochrony danych

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822-98-60, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń),

- art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania na podstawie Państwa zgody,

- art. 6 ust. 1 lit b) RODO

a)      podjęcia przez Administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

b)      podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem,

c)      podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej
z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy, w zależności od okoliczności.

- art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

a)      wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z najemcami  lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,

b)      weryfikacji tożsamości najemców i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności.

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

a)      ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółkę działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),

b)      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

c)      raportowania wewnętrznego, w tym. pomiędzy organami Spółki,

d)      spełnienia spoczywających na Spółce wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

a)      ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku.

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

a)      dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółki poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny),

b)      zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż 20 lat od dnia likwidacji Spółki w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. firmom zatrudniającym gospodarzy domów, kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółkę, firmom obsługującym Walne Zgromadzenie.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, osoba udzielająca zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zobowiązujemy do poinformowania osób, zgłoszonych do zamieszkiwania, korzystania z lokalu, pełnomocników, wspólników, pracowników, współpracowników, osób wskazanych do kontaktu o ww. informacjach.

 

 

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Imieniny

Dzisiaj jest
Wtorek
28 stycznia 2020
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir, Roger, Waleriusz
Do końca roku zostało
339 dni

Pogoda

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj8
mod_vvisit_counterWczoraj179
mod_vvisit_counterW tygodniu187
mod_vvisit_counterWszystkich230464


Telefony alarmowe:

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Mickiewicza 4

39-400 Tarnobrzeg
Telefon: (15) 822-98-60
Dział Techniczny (15) 822-98-61

e-mail: tarnobrzeskitbs@poczta.onet.pl

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Krajowy Rejestr Sądowy Numer: 0000001285;
NIP 867-19-77-128,
REGON 831208154,

Oddział 1 w Tarnobrzegu, nr konta:© 2013 Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu